stopiak_baner.png
białe tło

S

T

O

I

K

P

A

254348821_1007982276600773_1043672560865732765_n.jpg
254001675_444292330371057_773871919633583833_n_edited.jpg
4727886.jpg

C

Y

255060684_188671583440896_6598865169822517152_n_photos_v2_x4.jpg

9:00 - 20:00

O NAS

Park handlowy Stopiak zo­sta­ł otwar­ty w 2021 ro­ku. Zbu­do­wa­na i zarządzana przez fir­mę Stopiak park handlowy łą­czy tra­dy­cję ze współ­cze­sno­ścią. Po­ło­żo­na jest w sa­mym ser­cu Nowego Targu, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie najbardziej ruchliwej ulicy w całym mieście. To Nowotarski  wy­znacz­nik mo­dy, sty­lu i ele­gan­cji.

Dzię­ki wy­god­ne­mu po­łą­cze­niu z 

li­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej oraz za sprawą naj­więk­szego

par­kin­gu w centrum jest tu­ry­stycz­ną bra­mą mia­sta.

No­wo­cze­sna ar­chi­tek­tu­ra eks­po­nu­je uro­dę Nowego Targu.

ZAPRASZAMY!

POLUB NAS NA FACEBOOKU

  • Instagram
  • Facebook
 
254549767_208195821413245_2933040142914721917_n.jpg

KONTAKT

ADRES

Ludźmierska 26a
34-400 Nowy Targ

GODZINY OTWARCIA

PARKU HANDLOWEGO

PONIEDZIAŁEK 
7:00 - 21:00

WTOREK
7:00 - 21:00

ŚRODA
7:00 - 21:00

CZWARTEK
7:00 - 21:00

PIĄTEK
7:00 - 21:00

SOBOTA
7:00 - 21:00

NIEDZIELA

9:00 - 20:00

254704248_573086543799751_680471561378973273_n_edited.jpg